کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

نام گروه نام سرویس ماهانه (ریال) سه ماهه (ریال) شش ماهه (ریال) سالانه (ریال)
طرح کمبو طرح کمبو – (سرعت ۱mb با ۱۲گیگ ) + ( سرعت ۱۲۸ با حجم نامحدود) ۲۵۵,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
طرح کمبو – (سرعت ۱٫۵mb با ۱۸گیگ) + (سرعت ۲۵۶ با حجم نامحدود) ۳۳۷,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
طرح کمبو – (سرعت ۱٫۵mb با ۲۴گیگ)+(سرعت۳۸۴ با ترافیک نامحدود) ۴۱۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
طرح کمبو – (سرعت ۲mb با ۴۰گیگ) + (سرعت ۵۱۲ با حجم نامحدود) ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
طرح کمبو – (سرعت ۲mb با ۷۰گیگ) + (سرعت ۱mbبا حجم نامحدود) ۸۴۴,۰۳۷ ۲,۵۳۲,۱۱۱
طرح کمبو – (سرعت ۴mb با ۹۰گیگ) + (سرعت ۲mb با حجم نامحدود) ۱,۰۵۵,۰۴۶ ۳,۱۶۵,۱۳۸
طرح کمبو – (سرعت ۶mb با ۱۱۰گیگ) + (سرعت ۴mb با حجم نامحدود) ۱,۱۹۲,۶۶۱ ۳,۵۷۷,۹۸۳
طرح شتاب طرح شتاب – ۲۰۴۸ / یکساله / ۱۰ گیگ ۱۸۰,۰۰۰
اینترنت حجمی وایرلس سرویس حجمی – ۲۵۶ / یکماهه / ۵ گیگ ۱۲۸,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۵۶ / سه ماهه / ۹ گیگ ۲۹۷,۰۰۰
سرویس حجمی – ۵۱۲ / یکماهه / ۵ گیگ ۱۳۸,۰۰۰
سرویس حجمی – ۵۱۲  / یک ماهه / ۱۲ گیگ ۱۹۲,۰۰۰
سرویس حجمی – ۵۱۲ / سه ماهه / ۹ گیگ ۳۵۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۵۱۲ /شش ماهه/ ۱۸ گیگ ۵۲۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۵۱۲ / یک ساله / ۲۰ گیگ ۷۶۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴ / یک ماهه / ۵ گیگ ۱۶۸,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴  / یک ماهه / ۱۲ گیگ ۲۰۴,۰۰۰
سرویس حجمی- ۱۰۲۴ /یک ماهه / ۲۰ گیگ ۲۵۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴ / سه ماهه / ۹ گیگ ۴۰۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴ / شش ماهه / ۱۸ گیگ ۷۴۸,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴ / شش ماهه / ۴ گیگ ۴۷۲,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴ یکساله ۶ گیگ ۸۷۶,۰۰۰
سرویس حجمی – ۱۰۲۴  / یک ساله / ۲۰ گیگ ۱,۱۴۴,۰۰۰
سرویس حجمی- ۲۰۴۸ /یک ماهه / ۳۰ گیگ ۴۰۰,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸ / یکماهه / ۵ گیگ ۲۱۴,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸  / یک ماهه / ۱۲ گیگ ۲۵۶,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸ / سه ماهه / ۹ گیگ ۴۶۲,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸ / سه ماهه / ۴ گیگ ۳۵۲,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸ / شش ماهه / ۱۸ گیگ ۸۶۸,۰۰۰
سرویس حجمی – ۲۰۴۸ / یکساله / ۲۰ گیگ ۱,۳۸۴,۰۰۰
سرویس حجمی- ۴۰۹۶ /یک ماهه / ۱۰گیگ ۳۲۰,۰۰۰
سرویس حجمی- ۴۰۹۶ /یک ماهه / ۴۰گیگ ۶۰۰,۰۰۰
سرویس حجمی- ۴۰۹۶ /یک ماهه / ۵گیگ ۲۳۰,۰۰۰
سرویس حجمی- ۴۰۹۶ /یک ماهه / ۶۰گیگ ۱,۰۰۰,۰۰۰
سرویس حجمی- ۴۰۹۶ /سه ماهه / ۸گیگ ۵۵۸,۰۰۰
سرویس حجمی- ۸۱۹۲ /یک ساله / ۲۲گیگ ۲۶۲,۰۰۰
بسته آلفا – سرعت ۱مگابیت تا بینهایت (۳گیگ به ازای هر ماه) ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
بسته بتا – سرعت ۱مگابیت تا بینهایت (۸گیگ حجم به ازای هر ماه) ۲۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
بسته گاما – سرعت ۱مگابیت تا بینهایت (۳۰گیگ به ازای هر ماه) ۴۸۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰
DM2-دو تا شانزده مگ / ۳۰ گیگ / شش ماهه ۵۲۰,۰۰۰
DM3-دو تا شانزده مگ / ۹۰ گیگ / یکساله ۱,۲۸۰,۰۰۰
طرح چهار فصل طرح چهار فصل – ۵۱۲ تا ۴ مگابیت / یک ماهه / ۱۵ گیگ ۲۲۰,۱۸۴
طرح چهار فصل – ۱ تا ۸ مگابیت / سه ماهه / ۲۵ گیگ ۳۵۷,۷۹۸
طرح چهار فصل – ۲ تا ۱۰ مگابیت / شش ماهه / ۴۰ گیگ ۵۵۹,۶۳۳
طرح چهار فصل – ۴ تا ۱۶ مگابیت / یکساله / ۵۵ گیگ ۸۱۰,۰۰۰