کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

* منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
*منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد. مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
با توجه به آنکه قیمت ترافیک داخلی (وب سایت های منتخب ایران) به صورت نیم بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین الملل”) محاسبه می شود ، مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین الملل خواهد بود.
ردیف سرعت سرویس (Kbps) بازه زمانی ترافیک داخلی ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
۱ برنزی غیرحجمی ۵۱۲ ۱ماه ۱۶۸
۲ برنزی غیرحجمی ۵۱۲ ۳ماه ۴۸۲۴
۳ برنزی غیرحجمی ۵۱۲ ۶ماه ۹۶ ۴۸
۴ برنزی غیرحجمی ۵۱۲ ۱۲ماه ۱۹۲ ۹۶
۵ برنزی غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱ماه ۲۴ ۱۲
۶ برنزی غیرحجمی ۱۰۲۴ ۳ماه ۷۲ ۳۶
۷ برنزی غیرحجمی ۱۰۲۴ ۶ماه ۱۴۴ ۷۲
۸ برنزی غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱۲ماه ۲۸۸ ۱۴۴
۹ برنزی غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱ماه ۳۲ ۱۶
۱۰ برنزی غیرحجمی ۲۰۴۸ ۳ماه ۹۶ ۴۸
۱۱ برنزی غیرحجمی ۲۰۴۸ ۶ماه ۱۹۲ ۹۶
۱۲ برنزی غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱۲ماه ۳۸۴ ۱۹۲
۱۳ برنزی غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱ماه ۴۴ ۲۲
۱۴ برنزی غیرحجمی ۳۰۷۲ ۳ماه ۱۳۲ ۶۶
۱۵ برنزی غیرحجمی ۳۰۷۲ ۶ماه ۲۶۴ ۱۳۲
۱۶ برنزی غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱۲ماه ۵۲۸ ۲۶۴
۱۷ برنزی غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱ماه ۶۰ ۳۰
۱۸ برنزی غیرحجمی ۴۰۹۶ ۳ماه ۱۸۰ ۹۰
۱۹ برنزی غیرحجمی ۴۰۹۶ ۶ماه ۳۶۰ ۱۸۰
۲۰ برنزی غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱۲ماه ۷۲۰ ۳۶۰
۲۱ برنزی غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱ماه ۸۰ ۴۰
۲۲ برنزی غیرحجمی ۸۱۹۲ ۳ماه ۲۴۰ ۱۲۰
۲۳ برنزی غیرحجمی ۸۱۹۲ ۶ماه ۴۸۰ ۲۴۰
۲۴ برنزی غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱۲ماه ۹۶۰ ۴۸۰
۲۵ برنزی غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱ماه ۱۲۰ ۶۰
۲۶ برنزی غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۳ماه ۳۶۰ ۱۸۰
۲۷ برنزی غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۶ماه ۷۲۰ ۳۶۰
۲۸ برنزی غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱۲ماه ۱۴۴۰ ۷۲۰
ردیف سرعت سرویس (Kbps) بازه زمانی ترافیک داخلی ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
۱ نقره ای غیرحجمی ۵۱۲ ۱ماه ۲۷۱۳٫۵
۲ نقره ای غیرحجمی ۵۱۲ ۳ماه ۸۱۴۰٫۵
۳ نقره ای غیرحجمی ۵۱۲ ۶ماه ۱۶۲ ۸۱
۴ نقره ای غیرحجمی ۵۱۲ ۱۲ماه ۳۲۴ ۱۶۲
۵ نقره ای غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱ماه ۴۲ ۲۱
۶ نقره ای غیرحجمی ۱۰۲۴ ۳ماه ۱۲۶ ۶۳
۷ نقره ای غیرحجمی ۱۰۲۴ ۶ماه ۲۵۲ ۱۲۶
۸ نقره ای غیرحجمی ۱۰۲۴ ۱۲ماه ۵۰۴ ۲۵۲
۹ نقره ای غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱ماه ۶۹ ۳۴٫۵
۱۰ نقره ای غیرحجمی ۲۰۴۸ ۳ماه ۲۰۷۱۰۳٫۵
۱۱ نقره ای غیرحجمی ۲۰۴۸ ۶ماه ۴۱۴ ۲۰۷
۱۲ نقره ای غیرحجمی ۲۰۴۸ ۱۲ماه ۸۲۸ ۴۱۴
۱۳ نقره ای غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱ماه ۷۹ ۳۹٫۵
۱۴ نقره ای غیرحجمی ۳۰۷۲ ۳ماه ۲۳۷ ۱۱۸٫۵
۱۵ نقره ای غیرحجمی ۳۰۷۲ ۶ماه ۴۷۴ ۲۳۷
۱۶ نقره ای غیرحجمی ۳۰۷۲ ۱۲ماه ۹۸۴ ۴۹۲
۱۷ نقره ای غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱ماه ۱۶۸ ۸۴
۱۸ نقره ای غیرحجمی ۴۰۹۶ ۳ماه ۵۰۴ ۲۵۲
۱۹ نقره ای غیرحجمی ۴۰۹۶ ۶ماه ۱۰۰۸ ۵۰۴
۲۰ نقره ای غیرحجمی ۴۰۹۶ ۱۲ماه ۲۰۱۶ ۱۰۰۸
۲۱ نقره ای غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱ماه ۶۳۸ ۳۱۹
۲۲ نقره ای غیرحجمی ۸۱۹۲ ۳ماه ۱۱۰۴ ۵۵۲
۲۳ نقره ای غیرحجمی ۸۱۹۲ ۶ماه ۲۲۰۸ ۱۱۰۴
۲۴ نقره ای غیرحجمی ۸۱۹۲ ۱۲ماه ۴۶۳۲ ۲۳۱۶
۲۵ نقره ای غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱ماه ۷۳۶ ۳۶۸
۲۶ نقره ای غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۳ماه ۲۲۰۸ ۱۱۰۴
۲۷ نقره ای غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۶ماه ۴۴۱۶ ۲۲۰۸
۲۸ نقره ای غیرحجمی ۱۶۳۸۴ ۱۲ماه ۸۸۳۲ ۴۴۱۶