کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

* با توجه به آنکه قیمت ترافیک داخلی (وب سایت های منتخب ایران) به صورت نیم بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین الملل”) محاسبه می شود ، مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین الملل خواهد بود.
سرویس زمان ترافیک کل ترافیک کل داخلی ترافیک کل بین الملل
۵۱۲ ۱ماه ۳۵ ۲۳ ۱۲
۵۱۲ ۳ماه ۱۰۵ ۷۰ ۳۵
۵۱۲ ۶ماه ۲۱۰ ۱۴۰ ۷۰
۵۱۲ ۱سال ۴۲۰ ۲۸۰ ۱۴۰
۱۰۲۴ ۱ماه ۴۵ ۳۰ ۱۵
۱۰۲۴ ۳ماه ۱۳۵ ۹۰ ۴۵
۱۰۲۴ ۶ماه ۲۷۰ ۱۸۰ ۹۰
۱۰۲۴ ۱سال ۵۴۰ ۳۶۰ ۱۸۰
۲۰۴۸ ۱ماه ۷۵ ۵۰ ۲۵
۲۰۴۸ ۳ماه ۲۲۵ ۱۵۰ ۷۵
۲۰۴۸ ۶ماه ۴۵۰ ۳۰۰ ۱۵۰
۲۰۴۸ ۱سال ۹۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰
۳۰۷۲ ۱ماه ۱۰۵ ۷۰ ۳۵
۳۰۷۲ ۳ماه ۳۱۵ ۲۱۰ ۱۰۵
۳۰۷۲ ۶ماه ۶۳۰ ۴۲۰ ۲۱۰
۳۰۷۲ ۱سال ۱۲۶۰ ۸۴۰ ۴۲۰
۴۰۹۶ ۱ماه ۴۰۰ ۲۶۷ ۱۳۳
۴۰۹۶ ۳ماه ۱۲۰۰ ۸۰۰ ۴۰۰
۴۰۹۶ ۶ماه ۲۴۰۰ ۱۶۰۰ ۸۰۰
۴۰۹۶ ۱سال ۴۸۰۰ ۳۲۰۰ ۱۶۰۰
۸۱۹۲ ۱ماه ۵۰۰ ۳۳۳ ۱۶۷
۸۱۹۲ ۳ماه ۱۵۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰
۸۱۹۲ ۶ماه ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰
۸۱۹۲ ۱سال ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ ۲۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۱ماه ۸۰۰ ۵۳۳ ۲۶۷
۱۶۳۸۴ ۳ماه ۲۴۰۰ ۱۶۰۰ ۸۰۰
۱۶۳۸۴ ۶ماه ۴۸۰۰ ۳۲۰۰ ۱۶۰۰
۱۶۳۸۴ ۱سال ۹۶۰۰ ۶۴۰۰ ۳۲۰۰